1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (File xem: https://drive.google.com/file/d/0BzF6oeqez9gwTGFNTUNUX0JSaDA/view?usp=sharing

2. Giấy mời họp đại hội đồng cổ đông (File xem https://drive.google.com/file/d/0BzF6oeqez9gwcDV0V2dmTF8yZDQ/view?usp=sharing

3.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (File xem: https

Read more: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP