so do to chuc 2016

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÁY CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

+         Phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

+         Có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh của công ty;

+         Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch hàng năm của Công ty nếu cần thiết;

+         Giám sát, chỉ đạo ban giám đốc trong việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty.

2. Ban giám đốc:

+         Điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được phê duyệt;

+         Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm, hàng tháng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh;

+         Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, thưởng và kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc thực hiện;

+         Quyết định mức lương, lợi ích của người lao động sau khi được phê chuẩn của Hội đồng quản trị;

+         Lập và trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo;

+         Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý toàn bộ tài sản của Công ty.

3. Phòng Tổ chức Hành chính

+         Tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện các chức năng: Tổ chức lao động, tiền lương, hành chính.

+         Xây dựng các phương án, các văn bản quản lý về tổ chức, tham mưu cho Lãnh đạo về trình độ, phong cách, tình hình nhân lực của Công ty, áp dụng các biện pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn nhân lực và tiền lương.

+         Xây dựng kế hoạch nhân lực, hướng dẫn thực hiện, tổng kết báo cáo quản trị nhân lực. Xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình đào tạo nhân lực và cán bộ, phân cấp và quản lý cán bộ.

+         Xây dựng các phương án về chế độ, chính sách, sắp xếp lao động, định mức lao động, năng suất lao động, đơn giá tiền lương, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động, chế độ hưu trí, thôi việc, đảm bảo an toàn về mặt xã hội và luật pháp cho người lao động;

+         Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, công cụ, phương tiện và điều vận phương tiện thuộc lĩnh vực hành chính.

4. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

+         Tham mưu giúp Giám đốc Công ty xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch tổng hợp về sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế và xây dựng cơ bản.

+         Lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây lắp, kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn tài sản cố định, kế hoạch vật tư chủ yếu, kế hoạch đầu tư các dự án cấp nước trong toàn Công ty theo kế hoạch hàng năm và chiến lược dài hạn của Công ty.

+         Thực hiện giao nhận thầu các công trình xây lắp, xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của nhà nước.

+         Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, các chế độ, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản đối với các đơn vị trong toàn công ty. Có trách nhiệm thẩm định dự toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, thi công xây lắp, các dự án cấp nước của Công ty theo đúng quy định của nhà nước;

  1. Phòng Kế toán Tài vụ

+         Tham mưu giúp Ban Giám đốc Công ty về việc thực hiện các chế độ tài chính của Nhà nước. Thực hiện chức năng kiểm soát viên của nhà nước về mặt tài chính tại Công ty.

+         Tổ chức hạch toán, kế toán, quản lý và sử dụng các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh của Công ty.

+         Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

+         Tổ chức hạch toán, kế toán toàn Công ty theo đúng chế độ hiện hành theo pháp luật kế toán thống kê của Nhà nước.

+         Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ và đúng quy định của Nhà nước.

+         Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn đến 2021 đã được phê duyệt của Công ty.

6. Phòng Quản lý và Phát triển khách hàng

+         Giúp Giám đốc Công ty nghiên cứu, tổ chức thực hiện chiến lược thị trường và định hướng bán hàng.

+         Quản lý theo dõi tiêu thụ sản phẩm nước sạch, công tác ghi đồng hồ nước, thu tiền nước về tài khoản quỹ Công ty, công tác phát triển khách hàng.

+         Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nước sạch, kế hoạch doanh thu tiền nước, kế hoạch và định hướng phát triển khách hàng theo các chương trình dài hạn, ngắn hạn, từng tháng, quý, năm cho toàn Công ty.

+         Tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tiêu thụ nước sạch của toàn Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm.

+         Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết và cấp hợp đồng mua bán nước cho các khách hàng, theo dõi và quản lý khách hàng tiêu thụ nước sạch trong toàn Công ty.

+         In ấn, phát hành hoá đơn thu tiền nước, quản lý cuống hoá đơn đã phát hành, theo dõi tổng hợp và báo cáo kết quả thu về tài khoản của toàn Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm.

+         Kiểm tra theo dõi việc thực hiện giá bán nước sạch đối với các đơn vị trong toàn công ty theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu quy định cho từng đối tượng.

+         Tiếp nhận thông tin và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

+         Nghiên cứu thị trường tiêu thụ nước sạch, lập và trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

7. Phòng Kiểm soát

+         Tham mưu Ban Giám đốc về quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

+         Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

+         Kiểm tra việc chấp hành an toàn lao động của cơ quan, Chi nhánh, cá nhân trong lĩnh vực lao động, làm việc.

+         Tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.

+         Phối kết hợp với các phòng ban chuyên môn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh trực thuộc.

+         Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng bảo hộ lao động của Công ty trang bị.

+         Kiểm tra, thanh tra khách hàng dùng nước sạch thuộc phạm vi Công ty quản lý. Kiểm tra công tác quản lý tuyến, diễn biến khách hàng thuộc phạm vi Công ty quản lý.

8. Các Chi nhánh sản xuất nước

       - Chi nhánh nước sạch Thành phố.

      - Chi nhánh nước sạch Tam Đường.

       - Chi nhánh nước sạch Than Uyên.

       - Chi nhánh nước sạch Phong Thổ.

        - Chi nhánh nước sạch Sìn Hồ.

        - Chi nhánh sản xuất nước tinh khiết Lawa.

            + Sản xuất, khai thác, thi công, lắp đặt và sửa chữa các công trình hệ thống cấp nước trên địa bàn quản lý theo phân cấp của Công ty.

             + Lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nước máy của đơn vị, kế hoạch thu, tiêu thụ điện năng, hoá chất, kế hoạch phát triển khách hàng và các loại kế hoạch khác phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị để trình Công ty duyệt.

             + Có trách nhiệm Quản lý vật tư, tiền vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty giao để duy trì và phát triển sản xuất, thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách nhà nước ban hành, các nội quy, quy chế của Công ty.

             + Có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người lao động, ổn định đời sống về vật chất, tinh thần và việc làm cho công nhân viên chức thuộc đơn vị mình quản lý.

             + Đối với Xí nghiệp sản xuất nước tinh khiết LAWA: Sản xuất, kinh doanh nước uống tinh khiết LAWA đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh của Công ty; Quản lý vật tư, tiền vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty giao để duy trì và phát triển sản xuất.

9. Chi nhánh xây lắp

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình cấp nước, hạ tầng  kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp v.v do Công ty đầu tư và nhận thầu xây dựng đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vật tư cho công trình thi công, quản lý tốt vật tư thiết bị thi công tại công trình./.

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP