1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (File xem: https://drive.google.com/file/d/0BzF6oeqez9gwTGFNTUNUX0JSaDA/view?usp=sharing

2. Giấy mời họp đại hội đồng cổ đông (File xem https://drive.google.com/file/d/0BzF6oeqez9gwcDV0V2dmTF8yZDQ/view?usp=sharing

3.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (File xem: https

Read more: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2503/UBCK-GSDC ngày 13 tháng 5 năm 2016 chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu. Chấp thuận đăng k

Read more: Chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP