Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu tổ chức thành công

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

        Ngày 31/3/2023, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại hội trường Công ty. Tham dự Đại hội có 37/148 cổ đông đại diện và cổ đông ủy quyền tương đương với 21.551.514 cổ phiếu, tỷ lệ tham dự đạt 99,93%.

anh 1

 (Quang cảnh đại hội)

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

* Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

* Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023.

* Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

* Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

* Về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

* Đề án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025.

anh 2

(Ông Vì Văn Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội)

anh 3

(Các cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội)

    Trong đó, Đại hội đã tập chung thảo luận các nội dung chủ yếu kết quả thực hiện năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023:

Năm 2022 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu chính sau: Tổng doanh thu đạt 40.443 tỷ đồng; Nộp Ngân sách đạt 3.497 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 385,1 triệu đồng; Thu nhập bình quân đạt 7,28 triệu đồng/người/tháng.

     Về kế hoạch công tác năm 2023: Công ty cũng đặt ra mục tiêu phải đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng cao hơn năm trước về các chỉ tiêu sản xuất nước, tiếp tục duy trì ổn định và phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng quản lý, cải tiến dây truyền công nghệ sản xuất, chăm sóc khách hàng, phòng chống thất thoát, thất thu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

     Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định và phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do đại hội cổ đông giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, chia sẻ và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP