Công bố thông tin về Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu đại hội đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1oXQWy_LA8Vx5txqZonm_jAssgOn7GVmh/view?usp=sharing

(Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán đã được công bố thông tin trên website của Công ty từ ngày 14/2/2019)

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP