Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Link file Văn bản Số 02/TB-CTN

Read more: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP