Ngày 10/4/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước sạch Lai Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có 108/148 cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền tương đương với 21.586.514 cổ phiếu, tỷ lệ tham dự đạt 100%.

      Đại hội đã thông qua 8 nội dung chủ yếu kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018:

      Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2017: Tổng doanh thu đạt 31,094 tỷ đồng; Nộp Ngân sách đạt 3,369 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 310,525 triệu đồng; Thu nhập bình quân đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng.

     Xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng cao hơn năm trước về các chỉ tiêu sản xuất nước, chỉ tiêu tài chính và thu nhập người lao động, định hướng phát triển ổn định, bền vững.

      Cũng tại Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền đại diện tham dự đã bỏ phiếu biểu quyết 8 vấn đề được trình tại Đại hội với số phiếu bầu là 107/108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,07%./.

                                      Một số hình ảnh Đại hội:

 

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP